องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 16 ก.ย. 2565 ]34
2 ปรับปรุงแผนอันตรากำลัง 3 ปี ครั้งที่ 1/2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 [ 16 ก.ย. 2565 ]35
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]31
4 แผนการปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน อบต.นางิ้ว 2565 [ 30 ม.ค. 2565 ]36
5 แผนปฏิบัติการการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]33
6 ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]34
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]32
8 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2564 ]35
9 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษาฯ [ 29 ต.ค. 2564 ]34
10 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 29 ต.ค. 2564 ]34
11 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 25 ต.ค. 2564 ]34
12 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]32
13 คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 30 ก.ย. 2564 ]34
14 สรุปรายละเอียดการเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ก.ค. 2564 ]33