องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น : www.nangew.go.th

 
 
สำนักปลัด


ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว

นางสาวอ้อยจิตร ไชยคุณ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา
หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนางนิตยา  ศรีสุลัย นายสมิทธิ์ ชาติมนตรี จ.ส.ต.คมกริช พวกวิบูลย์
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้องกันฯนางสาวอัญญารัตน์ สงคราม นางสาวสายสมร สาเงิน
นางสาวมณธิชา ภูลอยดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประสบ สารบุญเรือง
นายสาธิต สงคราม
พนักงานขับรถ
พนักงานขับรถนางสาวจันทร์เพ็ญ ช่วยยา
นางเพชร สร้อยโพ
นางบุญชู สมบัติทอง
จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการนางสาวบัวไล ชาเนตร
นางสาวสุภาพร มหาโหมด
นายชิตณรงค์ ขวาลำธาร
จ้างเหมาบริการ งานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ ช่วยงานธุรการ
จ้างเหมาบริการ