วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.119-01 สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ 7-เชื่อมบ้านคำแคน ตำบลดงเมืองแอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญตำบลนางิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลนางิ้ว จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลนางิ้ว จำนวน 5 โรงเรียน
15  พ.ค. 2567
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญตำบลนางิ้ว
14  พ.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ อสม. และผู้นำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.119-01 สายบ้านนาโพธิ์ หมู่ 7-เชื่อมบ้านคำแคน ตำบลดงเมืองแอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมเเซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ขข2343 ขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง