วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อกระสอบปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาจัดชุดการแสดงจำนวน 6 ชุดการแสดง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดชุดการแสดงจำนวน 6 ชุดการแสดง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดชุดการแสดงวงดนตรีไทยลูกทุ่ง จำนวน 3 ชุดการแสดง ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาสไลเดอร์ พร้อมแทรมโพลีนสปริงบอร์ด ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อของรางวัล และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำฐานกิจกรรม โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
ประกอบอาหาร พร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3  ม.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มกราคม 2566 จำนวน 18 วัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง