วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศชั้น 2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุผู้นำชุมชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 7756 ขอนเเก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุผู้นำชุมชน และผู้ดูแลผู้สูงอายุประจำครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการศึกษาดูงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสำราญ อบต.นางิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง